Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Jeśli tak, sprawdź rynkową część rządowego programu mieszkaniowego.

Kto ma pierwszeństwo?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Uwaga! Jeżeli nie spełniasz żadnego kryterium pierwszeństwa, nadal możesz się starać o mieszkanie!

Kryteria pierwszeństwa w Mińsku Mazowieckim

 • Posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 10 pkt
 • Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. – 25 pkt
 • Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład zasobu miasta Mińsk Mazowiecki, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę. – 25 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy wskazała jako miejsce zamieszkania miasto Mińsk Mazowiecki. – 25 pkt.
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która została zakwalifikowana do najmu socjalnego lokalu lub najmu lokalu komunalnego z zasobu miasta Mińsk Mazowiecki. – 20 pkt
 • Osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.). – 5 pkt
 • Osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). – 5 pkt
 • Najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek lub lokal. – 5 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba powyżej 60 roku życia. – 5 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie co najmniej od dnia 01.09.2020 r. – 5 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która podlegała wywłaszczeniu praw do nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynku o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową. – 3 pkt
 • Wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, które ukończyły 25 lat są uczniami bądź studentami lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. – 3 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 25 roku życia. – 3 pkt
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko. Przez dziecko należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, pozostającą pod władzą rodzicielską, bądź opieką prawną najemcy i wspólnie z nim zamieszkującą. – 6 pkt (za każde dziecko)
 • W skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 3 lat. – 3 pkt

Jak przebiega nabór?

Szczegółowe zasady naboru wraz z poradnikiem, jak wypełnić wniosek i jaką dokumentację należy później dostarczyć, znajdziesz w broszurze, którą niebawem zamieścimy na tej stronie. A poniżej – najważniejsze informacje:

ETAPY NABORU

Etap 1

Pierwszy etap to przyjmowanie wniosków. Będzie można je wypełnić online – link do formularza wniosku znajdziesz na tej stronie w dniach 10 – 31 maja br. Po wypełnieniu wniosku, na Twój adres mailowy trafią formularze załączników, które trzeba będzie wypełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta. Samorząd sprawdzi wnioski i każdemu przydzieli odpowiednią liczbę punktów; zgodnie z uchwalonymi kryteriami pierwszeństwa.


Etap 2

Badanie zdolności finansowej obejmuje: weryfikację zdolności czynszowej (tj. czy będziesz w stanie opłacać czynsz i inne opłaty mieszkaniowe) oraz weryfikację pod kątem zaległych, niespłacanych zadłużeń (BIG InfoMonitor, KRD). Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.


KLUCZOWE INFORMACJE

Nabór wniosków o 138 mieszkań przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim odbędzie się w dniach 10 – 31 maja 2021 r. System internetowy do składania wniosków zostanie uruchomiony o godz. 10:00 w dniu 10 maja, natomiast jego zamknięcie nastąpi o godz. 0:00 w dniu 1 czerwca.


W ciągu 14 dni od złożenia wniosku trzeba jeszcze dostarczyć załączniki (jeżeli wysyłasz je pocztą, liczy się data stempla pocztowego); formularze tych dokumentów otrzymasz mailem. Wypełnij je i czytelnie podpisz. Nie masz drukarki? Wydruki załączników będzie można pobrać w UM Mińsk Mazowiecki.


Po weryfikacji wniosków samorząd utworzy Listę Najemców i wywiesi ją w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.


Jeżeli znajdziesz się na liście, Inwestor skontaktuje się z Tobą i poprosi o dostarczenie załączników do weryfikacji finansowej. Uwaga! Wszyscy podlegają sprawdzeniu w BIG InfoMonitor i KRD, natomiast te osoby, które chcą wpłacić minimalną kaucję, przejdą dodatkowo weryfikację czynszową.


Pierwsza umowa (na 24 m-ce) zostanie zawarta z najemcami, którzy pozytywnie przeszli dwuetapową weryfikację. Będzie to umowa o najem instytucjonalny. Planujemy, że podpisywanie umów i wręczanie kluczy rozpoczniemy w IV kwartale 2021 r.


Zasady i koszty najmu

Dopłaty do czynszu

Wszyscy nasi najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Najemcy lokali wybudowanych przez PFR Nieruchomości S.A. pobierają obecnie od ponad 150 do 816 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Opłaty mieszkaniowe

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). W Mińsku Mazowieckim, na chwilę obecną, oferujemy wyłącznie umowę najmu instytucjonalnego. Sposób rozliczeń za najem instytucjonalny zapewnia pełną przejrzystość oraz zgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów. Na opłaty składają się trzy poniższe elementy:

opłata za mieszkanie

Czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu. Średnia stawka czynszowa wyniesie ok. 29 zł/mkw.

rachunki za mieszkanie

Twoje indywidualne rachunki za: ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. W każdym mieszkaniu są liczniki. Płacisz tylko za to, co sam zużyjesz.

Opłata eksploatacyjna5,5 zł / mkw. (utrzymanie części wspólnych, ich konserwacja i naprawa), której składowe opisaliśmy poniżej:

 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Ogrzewanie
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Utrzymanie zieleni
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • Zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych
 • Ryczałt na remonty
 • Koszty corocznego przeglądu technicznego mieszkania

Ile pieniędzy potrzebujesz na początek?

Decydując się na mieszkanie z rynkowej części rządowego programu, nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

Kaucja

Proponujemy dwie opcje kaucji: niższą (2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu, ale nie więcej niż 3-krotność czynszu) lub wyższą (4-krotność minimalnego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 6-krotność czynszu). Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy niższa kaucja. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej, zadeklaruj wpłatę wyższej kaucji. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.


Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Częste pytania

W Mińsku Mazowieckim nie oferujemy obecnie umowy najmu w opcji z dojściem do własności, a jedynie umowę najmu instytucjonalnego. Ponieważ jednak umowa najmu z DDW jest możliwa w niektórych naszych inwestycjach – i wiele osób chce poznać jej zasady – poniżej zamieszczamy wszelkie informacje na ten temat.

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo. Jeżeli zaoferujemy Ci umowę umowę na 25 lat, staniesz się właścicielem po 25 latach (to PFR Nieruchomości S.A. określa czas, na jaki będą zawierane umowy na danej inwestycji). A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania Plus są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzeni do własności.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współwłaścicielami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy (przy umowie najmu z DDW), najem może być kontynuowany przez jego dziecko, jeżeli to dziecko tej pory z nim nie mieszkało?

Nie. Jeżeli Twoje dzieci z Tobą nie mieszkają, a chcą mieć prawo do dziedziczenia najmu, muszą przystąpić do umowy najmu jeszcze za Twojego życia.

Lokal wynajmują dwie osoby. Jedna chce samodzielnie podpisać umowę najmu z DDW, ale nie ma zdolności płatniczej. Jednak zainwestowała w to mieszkanie (np. w wykończenie) znaczne kwoty. Czy to się liczy?

Niestety nie możemy brać pod uwagę, że zainwestowałeś pieniądze w wykończenie czy wyposażenie mieszkania. Aby przystąpić do umowy najmu z DDW, musisz mieć zdolność czynszową. Dlatego każdy najemca, który chce zawrzeć taką umowę, będzie ponownie sprawdzany pod tym kątem (badanie musi być aktualne). Jeżeli sprawdzian wypadnie negatywnie, najemca będzie mógł kontynuować umowę najmu, ale bez DDW.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu z DDW?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą? Czy mogę przystąpić do umowy najmu z DDW?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Podpisałem umowę najmu z DDW, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Wybrałem mieszkanie w standardzie deweloperskim. Po kilku latach od podpisania umowy najmu z DDW postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Jakie dokumenty są potrzebne do badania zdolności czynszowej?

 • potwierdzenie dochodów wszystkich dorosłych osób  (przyszłych najemców) gospodarstwa domowego
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • liczba osób dorosłych i nieletnich w gospodarstwie domowym
 • kwota zobowiązań stałych (kredyty, faktury za telefon)
 • wypełnione i podpisane pełnomocnictwo do weryfikacji w systemie BIG Info Monitor
 • informacja o typie mieszkania, jakie Cię interesuje (M1, M2, M3, M4)

Więcej…