Przypominamy najważniejsze zasady programu dopłat „Mieszkanie na Start” oraz limity dochodowe dla starających się o dofinansowanie w 2023r.

Mieszkanie na Start program dopłat do czynszu

Nowe budynki mieszkalne zrealizowane przez spółkę PFR Nieruchomości objęte są dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Jak sprawdzić czy kwalifikujesz się do programu? Wyjaśniamy poniżej!

 

Do kogo kierowany jest program dopłat?

Każdy najemca mieszkań powstałych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego może ubiegać się o dopłaty do czynszu. Jest to bezzwrotna forma pomocy finansowej, która ma na celu wspierać gospodarstwa domowe w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Najemcy nowych mieszkań mogą pobierać dopłaty nawet przez 15 lat.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dopłatę składasz w gminie, w której wynajmujesz mieszkanie. To gmina rozpatruje i weryfikuje a następnie wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu dopłaty bądź też odmowie.

Jakie kryteria muszę spełnić?

Dopłaty do czynszu mogą być przyznane, jeżeli mieścisz się w limitach dochodowych. Oznacza to, że średni miesięczny dochód gospodarstwa ( netto ) nie może przekroczyć:

  •  w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  •  w przypadku pozostałych gospodarstw domowych –  100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Średnie miesięczne wynagrodzenie za dany rok ogłaszane jest przez Prezesa GUS.

Warto pamiętać, że do średniego dochodu gospodarstwa wlicza się dochody wszystkich osób zamieszkujących w danym lokalu.

W 2022 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 6346,15 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 11423,07 zł.

Limit dochodów* dla gospodarstw domowych:

1-osobowego 100% 6346,15 zł 6346,15 zł na osobę
2-osobowego 140% 8884,61 zł 4442,31 zł na osobę
3-osobowego 180% 11423,07 zł 3807,69 zł na osobę
4-osobowego 220% 13961,53 zł 3490,38 zł na osobę
5-osobowego 260% 16499,99 zł 3299,99 zł na osobę
6-osobowego 300% 19038,45 zł 3173,07 zł na osobę

* Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak obliczana jest dopłata?

Wysokość miesięcznych dopłat jest różna w każdej gminie. Wylicza się ją uwzględniając:

  1.  ​​​​​średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  2. współczynnik dopłaty 1,8%
  3.  powierzchnia normatywna lokalu wskazana w ustawie i przedstawia się następująco:
  • – 20 m kw., dla 1-osobowego gospodarstwa domowego
  • – 35 m kw., dla 2-osobowego gospodarstwa domowego
  • – 50 m kw., dla 3-osobowego gospodarstwa domowego
  • – 65 m kw., dla 4-osobowego gospodarstwa domowego
  • – 80 m kw., dla 5-osobowego gospodarstwa domowego

 

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m2, a mieszkanie ma powierzchnię 40 m2,  do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m2.

Na jaką opłatę możesz liczyć? Sprawdź korzystając z kalkulatora dopłat.